Inschrijvingsvoorwaarden


Beschikken over een diploma kinesitherapie, fysiotherapie of arts.
Voor opleidingen georganiseerd door IMFT-Education wordt gevraagd om het inschrijvingsformulier via de website in te vullen.
Onmiddellijk na de inschrijving wordt een bevestiging van inschrijving verstuurd via mail.
Het aantal plaatsen is beperkt, prioriteit gaat naar diegenen die zich eerst hebben ingeschreven en aan de modaliteiten hebben voldaan. De datum van storting is bindend. Om organisatorische reden kan het cursusgeld en ook geen gedeelte van het cursusgeld terugbetaald worden na het opstarten van de cursus.
Door U in te schrijven bevestigd U te beschikken over een geldige verzekering beroepsaansprakelijkheid, alsook wordt in de polis opgenomen dat ze een opleiding volgen.


Organisatie van de opleiding


Het uur en de exacte plaats wordt U 14 dagen voor aanvang van de opleiding schriftelijk meegedeeld.
De opleiding kan geannuleerd of verplaatst worden als er onvoldoende deelnemers zijn.
IMFT-Education behoudt het recht om de datum en/of plaats te wijzigen indien er omstandigheden, buiten de wil om van IMFT-Education, zich voordoen. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma en planning aan te brengen.
IMFT-Education houdt zich ten allen tijde het recht voor om, ingevolge annulatie van een cursus om welke reden dan ook, niet verantwoordelijk te zijn voor niet toekennen of verwerven van accreditatiepunten.


Voorwaarden en middelen tot betaling


Indien U geen aanspraak kan maken op de KMO-portefeuille wordt gevraagd een voorschot (de reservatie) te storten van €250 binnen de 5 dagen na het invullen van het inschrijvingsformulier, op rekeningnummer:
IBAN: BE15 3631 9723 8830
BIC: BBRUBEBB
Met vermelding van cursusnaam + datum
Het saldo (bedrag opleiding – voorschot) dient betaald te worden 1 maand voor aanvang van de opleiding.


Annuleringsvoorwaarden


De opleiding wordt georganiseerd op voorwaarde dat er voldoende deelnemers zijn.
Indien er onvoldoende deelnemers zijn dan behoudt IMFT-Education het recht deze opleiding te annuleren met volledige terugstorting van het bedrag.
Als de cursus niet doorgaat, bvb ziekte docent of te weinig inschrijvingen, dan wordt het geannuleerd en starten wij de procedure op tot terugbetaling (zie punt 3 hieronder, dat is voor ons)
Als U de cursus annuleert of niet naar de cursus komen, dan moeten u voor het nodige bewijsmateriaal zorgen en de annulatie opstarten

Als u annuleert meer dan een maand voor de aanvang van de cursus, dan wordt er enkel €50,00 euro administratiekosten aangerekend.

Als u annuleert tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang van de cursus, dan wordt uw inschrijvingsgeld voor 50% terugbetaald.

Als u annuleert minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus, dan wordt uw inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Best en gemakkelijkst is natuurlijk, als u naar de volgende cursus komen, dan kan je het geld laten staan en moet niemand iets doen.

Stoppen en terugbetaling


U kunt uw subsidieaanvraag altijd stopzetten. Een stopzetting wordt aangevraagd via de website waar u de reden moet opgeven waarom u uw project wenst te stoppen.
Samen met uw online stopzettingsaanvraag moet u steeds een stavingsdocument opsturen naar het Agentschap Ondernemen. Afhankelijk van uw situatie moet u een ander document opsturen.

 • U heeft nog niets uitbetaald aan uw dienstverlener.
 • U heeft reeds een betaling gedaan, maar nog niet het volledige saldo opgebruikt.
 • U heeft het volledige projectsaldo al betaald aan uw dienstverlener, maar de opleiding wordt geannuleerd.
 1. U heeft nog niets uitbetaald aan uw dienstverlener
  Aangezien u nog geen subsidie heeft uitbetaald aan uw dienstverlener kan uw subsidieaanvraag op eenvoudig verzoek worden geannuleerd.
  U dient hiervoor een stopzettingsaanvraag via de website in. Aansluitend dient u de stopzetting schriftelijk te bevestigen.
  U stuurt hiervoor een brief op hoofdingpapier van de onderneming met vermelding van uw projectnummer en de reden van uw stopzettingsaanvraag naar :
  Agentschap Ondernemen – Team kmo-portefeuille – Ellipsgebouw – Koning Albert-II laan 35, bus 12 – 1030 Brussel of fax: 02/553.37.41 of kmo-portefeuille@vlaanderen.be
  Opgelet, een stopzetting van een subsidieaanvraag ontslaat u niet automatisch van uw contract met uw dienstverlener!
  Uw stopzettingsaanvraag wordt verwerkt binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van uw brief of mail.
  Van zodra uw project is stopgezet wordt uw eigen aandeel van het projectbedrag aan u teruggestort.
  Het subsidieaandeel van het projectbedrag wordt opnieuw toegevoegd aan uw portefeuille indien de stopzetting gebeurt in hetzelfde kalenderjaar als de subsidieaanvraag.
 2. U heeft reeds een betaling gedaan maar nog niet het volledige saldo opgebruikt
  In een aantal welomschreven situaties kunt u uw project altijd laten stopzetten en krijgt u uw eigen aandeel terug zelfs als er al subsidie is uitbetaald aan uw dienstverlener:
  de stopzetting van de activiteit van de onderneming mits een van de volgende twee documenten voorgelegd wordt:
  een kopie van de verklaring van stopzetting, ingediend bij de Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  een kopie van de akte van ontbinding bij vennootschappen;
  de stopzetting van de activiteit van de dienstverlener mits een van de volgende twee documenten voorgelegd wordt:
  een kopie van de verklaring van stopzetting, ingediend bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  een kopie van de akte van ontbinding of van vereffening bij vennootschappen;
  overlijden of ongeval met een volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg, mits een overlijdensakte of een doktersattest wordt voorgelegd, van:
  de bedrijfsleider of eigenaar van een eenmanszaak of zijn meewerkende echtgenoot of echtgenote;
  de hoofdaandeelhouder van een vennootschap die de dagelijkse leiding waarneemt van de onderneming;
  het project is afgewerkt en heeft minder gekost dan oorspronkelijk voorzien indien
  de facturen samen met het ondertekende stopzettingsaanvraagformulier kan worden voorgelegd;
  In alle andere gevallen kunt u uw project enkel stopzetten en uw eigen aandeel terugkrijgen na terugbetaling van de reeds uitbetaalde subsidie.
  Stel dat u uw samenwerking met uw dienstverlener halverwege de adviesopdracht wenst te beëindigen zal uw project pas worden stopgezet nadat u de reeds uitbetaalde subsidie heeft terugbetaald aan de Vlaamse overheid.
  U vraagt de stopzetting aan via de website en aanvullend stuurt U een stopzettingsaanvraagformulier met vermelding van uw projectnummer en de reden van uw stopzettingsaanvraag naar de kmo-portefeuille.
  Het team kmo-portefeuille zal u vervolgens een terugvorderingsbrief bezorgen waarin de betaalgegevens vermeld staan.
  Uw project wordt stopgezet nadat u de betaling aan de administratie correct hebt uitgevoerd.
 3. U heeft het volledige projectsaldo al betaald aan uw dienstverlener maar de opleiding wordt geannuleerd door de dienstverlener
  In de praktijk gebeuren de betaalopdrachten via de portefeuille veelal vóórdat de opleiding is gestart en dit ter bevestiging van de inschrijving.
  Probleem: opleidingen worden geannuleerd indien er bv. te weinig deelnemers zijn
  Indien de geannuleerde opleiding niet meer opnieuw georganiseerd wordt kunt u uw eigen aandeel terugkrijgen mits voorlegging van een annulatiebewijs, opgemaakt door uw dienstverlener.
  Uw eigen aandeel zal teruggestort worden nadat uw dienstverlener het onterecht uitgekeerde bedrag heeft terugbetaald.
  Merk op dat uw steunplafond verminderd wordt met de reeds uitbetaalde subsidie; m.a.w. het teruggestorte subsidiebedrag wordt niet opnieuw vrijgegeven.
  Indien de geannuleerde opleiding op een later tijdstip terug georganiseerd wordt en u hieraan deelneemt bent u niet verplicht om een annulatiebewijs op te sturen en kan de gegeven betaalopdracht gebruikt worden voor de volgende opleiding.

Fotorechten


Tijdens de opleiding kunnen er foto’s genomen worden door een docent van IMFT-Education. Ze zijn enkel bestemd om promotie te maken voor de opleidingen van IMFT-Education. De afdruk kan gebeuren op papier of op de site van IMFT-Education (www.imft.org).
Door zich in te schrijven, gaat U akkoord met bovenvermelde voorwaarden. Indien U uitdrukkelijk weigert dat er Uw foto’s worden gebruikt, dient U dit mee te delen aan de fotograaf.
Uitgezonderd Uw officiële toelating, worden de gepubliceerde foto’s niet vergezeld met persoonlijke informatie, zoals naam, telefoonnummer, adres, …