Inschrijven

Inschrijvingen voor activiteiten van IMFT Education kunnen enkel via het online registratiesysteem op de website. Inschrijvingen via e-mail worden niet verwerkt.

Na een succesvolle inschrijving ontvangt u telkens een bevestiging van uw inschrijving op het door u opgegeven e-mailadres. In deze mail vindt u de nodige instructies in verband met betaling en/of gebruik van de KMO-portefeuille.
Ontving u geen bevestiging? U heeft dan wellicht een verkeerd e-mailadres gebruikt. Contacteer zeker het secretariaat (info@imft.org) zodat er kan nagegaan worden wat er misging

Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de deelname-voorwaarden van IMFT Education en deze annex te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen IMFT Education en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Na ontvangst van de betaling ontvangt u een betalingsbevestiging en de verkoopfactuur voor uw administratie.

We contacteren u terug binnen de week voor de startdatum van de cursus met verdere details.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren van een inschrijving kan niet kosteloos, ongeacht of de kostprijs van de opleiding reeds betaald is of niet.

Als u annuleert meer dan een maand voor de aanvang van de cursus, dan wordt er enkel €50,00 euro administratiekosten aangerekend.
Als u annuleert tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang van de cursus, dan wordt uw inschrijvingsgeld voor 50% terugbetaald.
Als u annuleert minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus, dan wordt uw inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Indien u betaalt via de KMO-portefeuille en de betalingsprocedure is volledig afgewerkt, is het niet meer mogelijk om een opleiding te annuleren. De regelgeving van de KMO-portefeuille is hierin heel strikt en laat geen flexibiliteit toe.

Het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn, ook als de cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn.

Het wisselen tussen verschillende edities van een opleiding wordt niet toegestaan.

Waarom hanteert IMFT Education annuleringskosten?
Enerzijds brengt elke annulering administratief werk met zich mee. Anderzijds zijn er voor sommige opleidingen meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om enigszins te vermijden dat mensen zich te snel inschrijven om nadien systematisch te annuleren, en zo plaatsen ‘blokkeren’ voor mensen die echt willen en kunnen deelnemen, past het IMFT Education annuleringsvoorwaarden toe.

Betalen

Na inschrijving ontvangt u een pro-forma factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze te betalen binnen de vooropgestelde betalingstermijn van 14 dagen. Alle opmerkingen betreffende de inschrijving moeten ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de inschrijving bekend gemaakt worden. Na dit tijdstip worden geen klachten meer aangenomen. Indien de betaling niet volledig binnen het aangegeven tijdstip gebeurt, kan zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien zal de klant als forfaitaire schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10% op de verschuldigde som zal belopen, met een minimum van 60 euro. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een officiële factuur voor uw administratie.

Indien u betaalt via de KMO-portefeuille dient de procedure via de website van de KMO-portefeuille onmiddellijk na inschrijving opgestart en afgehandeld te worden. Gelieve er rekening mee te houden dat de procedure enkele weken in beslag neemt. Uw toegang tot de cursus is pas gewaarborgd na registratie van de betaling. Indien bij aanvang van een opleiding het verschuldigde cursusgeld niet ontvangen werd, kan er een extra forfaitaire administratieve kost van 50 euro (bovenop het te betalen cursusgeld) worden aangerekend. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een officiële factuur voor uw administratie. Voor alle geschillen zijn slechts de Rechtbanken van Ieper bevoegd.

Algemene bepalingen

Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door IMFT Education volledig geretourneerd. IMFT Education verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, locatie en planning aan te brengen.

Het tijdens de cursus door IMFT Education algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van IMFT Education en/of zijn partners. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) – zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van IMFT Education– wordt gerechtelijk vervolgd. Tijdens onze organisaties is het niet toegelaten om video- of geluidsopnamen te maken. Het maken van foto’s is wel toegelaten.

Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van IMFT Education, vallen totaal ten laste van de cursist.

Het uitoefenen van de inhoud van cursussen aangeleerd door IMFT Education valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. IMFT Educationen zijn docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.

Bij wanbetaling heeft IMFT Education het recht een deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan het opleidingsprogramma van IMFT Education. IMFT Education behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een cursus te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. IMFT Education neemt contact op met de deelnemer indien deze in gebreke blijft en dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer zelf is besproken.

Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van IMFT Education. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via het secretari­aat van IMFT Education.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking!